Sponsorointi


PKO:n yhteiskuntavastuu ja sponsorointi

Kiitos mie­len­kiin­nosta Pohjois-Karjalan Osuus­kaup­paa (PKO) kohtaan!

Poh­jois­kar­ja­lais­ten koti­ta­louk­sien omis­ta­mana osuus­kauppana meidät tun­ne­taan hyvin ja meiltä toi­vo­taan tukea todella moniin tar­koi­tuk­siin. Olemmekin mielellämme tuke­massa maa­kun­nan elin­voi­mai­suutta. Tänäkin vuonna ohjaamme toi­min­tamme tuo­tosta satoja tuhansia euroja nuor­ten työllistämiseen sekä urhei­lun, kult­tuu­rin ja eri­lais­ten yleishyödyllisten järjestöjen tuke­mi­seen. Jokai­nen toi­mija ja hanke on arvo­kas.

 

Klikkaa tästä niin näet PKO:n sponsoroimat seurat.

 

Yhteiskuntavastuutyömme pääkohde ovat lap­set ja nuoret

Koska meille tulee moni­sa­ta­ker­tai­nen määrä eri­lai­sia tuki­ha­ke­muk­sia suh­teessa mah­dol­li­suuk­siin olla mukana, olemme tas­a­puo­li­suu­den nimissä lin­jan­neet tuki­po­li­tiik­kamme ja jou­dumme jättämään ison osan hyvistä hake­muk­sista tukemme ulkopuolelle. Esi­mer­kiksi yksittäiset tapahtumat, arpajaispalkinnot, opin­to­mat­kat, verkkosivu-uudistukset, lukui­sat erilaiset tuki­jul­kai­sut ja vas­taa­vat sinällään tärkeät ja kannatettavat, mutta kuitenkin yksittäiset toi­men­pi­teet jäävät tukemme ulko­puo­lelle. Suu­ren kysynnän vuoksi myös tasakymmeniä juh­li­vien eri­lais­ten kuo­ro­jen, järjestöjen ja seu­ro­jen juh­la­jul­kai­sut pääsääntöisesti jäävät tukemme ulkopuolelle.

Saapuneet hakemukset käsitellään hakemusta seuraavan kuukauden 15. päivä.

Ala­kou­lu­jen kanssa teemme yhteistyötä myöntämällä jokai­seen alu­eemme yli 60 ala­kou­luun Reilu kaveri –stipendin. Man­ner­hei­min las­ten­suo­je­lu­lii­ton kanssa jaamme vuo­sit­tain jokai­selle eka­luok­ka­lai­selle Hyvä alku kou­lu­tielle –tietopaketin. Lisäksi olemme tehneet Ässäkenttä-lähiliikuntapaikkoja ala­kou­lujen yhteyteen.

Yläkoulujen, lukioi­den ja ammat­tiop­pi­lai­tos­ten kanssa teemme laa­jasti yhteistyötä opin­toi­hin kuu­lu­vien har­joit­te­lu­jen kautta. Lisäksi työllistämme kesäisin rei­lusti yli 700 nuorta eri­lai­siin har­joit­te­luoh­jel­miin sekä kesätyöpesteihin.

Yli­opisto- ja ammat­ti­kor­kea­kou­luo­pis­ke­li­joille tar­joamme myös pal­jon har­joit­telu- ja työpaikkoja. Haluamme olla tuke­massa eri oppi­lai­tos­ten oppi­lai­den ja opis­ke­li­joi­den arkea. Yllämainitut yhteistyömuodot ovat meidän tapamme osallistua koulujen tukemiseen.

Suuren kysynnän johdosta emme pääsääntöisesti tee arpajaislahjoituksia.

Urheilu

PKO tukee ensisijaisesti lasten ja nuorten harrastustoimintaa. Lähtökohtana avustuksen suuruudelle on toiminnan aktiivisuus ja toiminnassa mukana olevien lasten ja nuorten lukumäärä. Urheilun osalta PKO tukee junioritason joukkueurheilua, aikuisurheilun osalta painopiste on maakunnan kansallisen tason joukkueissa sekä suuremman jäsenmäärän omaavissa massalajeissa.  Urheilun parissa yhteistyösopimus tehdään aina yksittäisten jouk­kuei­den tai tapah­tu­mien sijaan seu­ro­jen kanssa. Näin tuki leviää mah­dol­li­sim­man tas­a­puo­li­sesti mah­dol­li­sim­man laa­jalle joukolle.

Yleishyödyllinen järjestötoiminta

PKO tukee laajasti myös erilaisia yleishyödyllistä toimintaa tekevien järjestöjen paikallista toimintaa, kuten Mannerheimin Lastensuojeluliitto (MLL), Suomen Punainen Risti (SPR) jne.

Tuen piiriin kuuluu valtakunnallisesti merkittävä, oman maakunnan kulttuuri- ja harrastustoiminta sekä koulutukseen ja maakunnan kehittämiseen liittyvä toiminta.

Tapahtumatuki

PKO voi tukea valtakunnallisesti merkittäviä tapahtumia mikäli:

  • kohde on imagollisesti ja arvomaailmaltaan yhteensopiva PKO:n kanssa
  • avustettava toiminta on laillista, yleisesti hyväksyttyä ja pitkäjänteistä
  • tuki lisää mm. oman maakunnan elinvoimaisuutta ja viihtyvyyttä
  • vastavuoroisuusperiaate toteutuu
Hankkeet / uudet ideat

Voit myös ehdottaa jotain muuta kohdetta tai hanketta, mikäli kohde, jolle haet tukea ei sovi mihinkään yllä olevista kategorioista.

 

Tuen hakeminen

Kaikki hakemukset käsitellään tapauskohtaisesti. Hakemukset käsitellään hakemusta seuraavan kuukauden 15. päivä.

TÄYTÄ HAKEMUS

 

Haalarisponsorointi

PKO voi osallistua korkeakoulujen haalarisponsorointiin yhdellä mainoksella / opiskelijajärjestö. Sponsoroinnista päätetään aina tapauskohtaisesti.

TÄYTÄ HAKEMUS